Migrering

O365 relaterat:

För att få ut detaljerad migreringsstatistik för alla användare i en migreringsbatch i O365:
Get-MigrationUser -BatchId StagedBatch1 | Get-MigrationUserStatistics
Källa: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj218695%28v=exchg.150%29.aspx

Plocka ut sista lyckade synkroniseringsdatumet i en migreringsbatch och sortera det i datumordning i O365:
Get-MigrationUser -BatchId StagedBatch1| Get-MigrationUserStatistics | Select-Object Identity,LastSuccessfulSyncTime | Sort LastSuccessfulSyncTime
Källa: Gjort det själv

Konvertera användar-mailbox till en rum-mailbox i O365:
Set-mailbox <user mailbox> -Type Room
Källa: http://community.office365.com/en-us/f/158/t/78554.aspx

Sätta ”delegated access” / fullständig åtkomst på alla maillådor till en viss användare i O365: Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq ‘UserMailbox’) -and (Alias -ne ‘ADMIN’)} | Add-MailboxPermission -User ADMIN -AccessRights fullaccess -InheritanceType all
Byt ut ”ADMIN” mot användaren som skall ha fullständig åtkomst.
Källa: http://www.thecloudmigrator.com/knowledgebase/cloud-migrator/office-365/setting-up-delegated-access/

Ändra UPN på en användare I O365:
Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [CurrentUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]
Källa: http://support2.microsoft.com/kb/2523192/sv

 

Ändra UPN på alla användare utom de som börjar med admin i O365:
Get-MsolUser -all | Where { -Not $_.UserPrincipalName.ToLower().StartsWith(“admin@”) } | ForEach { Set-MsolUserPrincipalName -ObjectId $_.ObjectId -NewUserPrincipalName ($_.UserPrincipalName.Split(“@”)[0] + “@example.com”) }

 

On-Site relaterat:

Script för att ändra UPN suffix för ett helt OU:

#Replace with the old suffix
$oldSuffix = 'old.suffix'

#Replace with the new suffix
$newSuffix = 'new.suffix'

#Replace with the OU you want to change suffixes for
$ou = "DC=sample,DC=domain"

#Replace with the name of your AD server
$server = "test"

Get-ADUser -SearchBase $ou -filter * | ForEach-Object {
$newUpn = $_.UserPrincipalName.Replace($oldSuffix,$newSuffix)
$_ | Set-ADUser -server $server -UserPrincipalName $newUpn
}

Källa: http://community.spiceworks.com/scripts/show/1457-mass-change-upn-suffix

Ändra lösenord på alla användare i ett visst OU (bra vid t.ex. IMAP migreringar):
Get-ADUser -Filter * -SearchScope Subtree -SearchBase ”OU=foretaget,OU=Hosting,DC=exchange,DC=,DC=local” | Set-ADAccountPassword -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText ”NyttLösenordHär” -Force)

För att lista alla som berörs av kommandot här ovanför:
Get-ADUser -Filter * -SearchScope Subtree -SearchBase ””OU=foretaget,OU=Hosting,DC=exchange,DC=,DC=local” | Ft Name