månadsarkiv: oktober 2015

Segmentera adressboken i Office 365 / Exchange Online

Jobbar man med t.ex. skolor eller lite större företag kan det finnas önskemål om att segmentera adressboken. Finns lite olika sätta att göra detta på. Just detta exemplet är användbart när man jobbar med skolor och vill att varje klass ska ha sin egen adressbok.

Börja med att ansluta till Office 365 / Exchange Online med Powershell.
Sedan måste vi aktivera adressbokspolicy routing.
För att göra detta skriver man:

Set-TransportConfig -AddressBookPolicyRoutingEnabled $true

För att kolla så det gick igenom så skriver man:

Get-TransportConfig | fl AddressBookPolicyRoutingEnabled

 

För att få rättighet att ändra och skapa adresslistor måste man lägga till rollen ”Address Lists” i säkerhesgruppen ”Organization Management”.
För att göra detta skriver man:

New-ManagementRoleAssignment -SecurityGroup ”Organization Management” -Role ”Address Lists”

 

När man ska segmentera adressboken måste man ha något att filtrera på. Smidigast att filtrera saker på är customattribute i Exchange. I detta fallet har vi inte satt något customattribute på användarna när vi la upp dem. Däremot har vi satt den klassen de går i (KlassB i detta exemplet) som ”Department”.

För att få över ”Department” till ”CustomAttribute1” så skriver vi följande:

Get-MsolUser  |  ForEach { Set-Mailbox $_.UserPrincipalName -CustomAttribute1 $_.Department }

 

För att skapa adresslistor, adressböcker, adressbokspolicys för en klass som heter ”KlassB” skriver vi följande:

New-AddressList -Name ’KlassB_All’ -ConditionalCustomAttribute1 ”KlassB” -IncludedRecipients AllRecipients

New-AddressList -Name KlassB_Contacts -ConditionalCustomAttribute1 ”KlassB” -IncludedRecipients MailContacts

New-AddressList -Name KlassB_Recources -ConditionalCustomAttribute1 ”KlassB” -IncludedRecipients Resources


New-GlobalAddressList -Name KlassB_GAL -ConditionalCustomAttribute1 ”KlassB” -IncludedRecipients AllRecipients


New-OfflineAddressBook -Name KlassB_OAB -AddressLists KlassB_GAL


New-AddressBookPolicy -Name KlassB_ABP -AddressLists KlassB_All, KlassB_Contacts -OfflineAddressBook KlassB_OAB -GlobalAddressList KlassB_GAL -RoomList KlassB_Recource
s

 

För att sedan lägga på adressbokspolicyn som vi skapade med kommandot New-AddressBookPolicy här ovanför till användarna som har ”KlassB_ABP” satt till CustomAttribte1 skriver vi:

Get-Mailbox -resultsize unlimited | where {$_.CustomAttribute1 -eq “KlassB”} | Set-Mailbox -AddressBookPolicy “KlassB_ABP”

Sedan gör man samma sak för KlassA, KlassC och så vidare.
Sätter man ingen adressbokspolicy på användarna så kommer de att se alla adressböcker.

Vill man ha en adressbokspolicy för t.ex. lärare, adminstratörer och så vidare som ska kunna se alla så gör man såhär:

New-AddressBookPolicy -Name ”Larare_ABP” -AddressLists ”KlassA_All”,”KlassA_Contacts”,”KlassB_All”,”KlassB_Contacts”,”All Groups”,”All Contacts”,”All Distribution Lists”,”All Rooms”,”All Users” -OfflineAddressBook ”\Default Offline Address Book” -GlobalAddressList ”\Default Global Address List” -RoomList ”\All Rooms”

Sedan får man naturligtvis tilldela denna nya adressbokspolicyn till de användarna som ska ha den.

 

Källor: http://www.flexecom.com/gal-segmentation-in-office-365/
http://www.testlabs.se/blog/?p=3936

Och en kollega som kunde detta sedan innan. .

Ladda upp filer till O365 / Sharepoint online

Denna guiden laddar upp filerna i teamsiten (förstasidan) på Sharepoint online i biblioteket som skapats som standard i Office 365. Med hjälp av den nya import tjänsten i Office 365. Den lägger filerna i undermappen ”Migrering” (undermappen måste du skapa själv i Sharepoint Online)

1. Logga in på Office 365 portalen.
Klicka på Admin och sedan på IMPORT.
Tryck på plustecknet > ladda upp filer via nätverket
Under punkt 2 tryck på följande:
”Visa nyckel” eller skapa nyckel om du inte skapat en sedan innan
”Visa URL för Sharepoint-/OneDrive för företag-dokument” eller skapa nyckel om du inte skapat en sedan innan

 

2. Se till så denna är installerad på din dator (Sharepoint management shell): http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588
Anslut till Office 365 via Powershell.

Skriv detta: Import-Module Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell

 

3. Anslut mot Sharepoint:
(URL hittar du när du går till O365 Admin > Sharepoint. Den första delen av URL:en är dit du ska ansluta, exempel här nedanför).

Connect-SPOService -Url https://foretagetab-admin.sharepoint.com/

Logga in med O365 admin kontot om du får upp inloggningsruta. Eller om du ändrat rättigheterna i Sharepoint Online loggar du in med det adminkontot.

 

4. För att skapa ett nytt Sharepoint Online paket som vi ska konvertera och sedan ladda upp:

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath \\SMBUTDELNING\spmigration -OutputPackagePath C:\SPO_Package -IncludeFileSharePermissions -TargetWebUrl https://foretagetab.sharepoint.com -TargetDocumentLibraryPath “Shared Documents”  -TargetDocumentLibrarySubFolderPath migrering -NoAdLookup

Noteringar:
-SoucreFilesPath är sökvägen till källfilerna som ska laddas upp. Måste vara en nätverkssökväg.
-OutputPackagePath är där Sharepoint Online paketet sparas
-TargetDocumentLibraryPath namnet på dokumentbiblioteket i SharePoint (heter som standard ”Shared Documents” eller ”Delade Dokument” beroende på vilket språk du kör).
-TargetDocumentLibrarySubFolderPath Undermappens namn
-NoAdLookup hoppar över att kontakta AD/LDAP servrar för att få ut användare och grupper som har rättigheter till filen
-IncludeFileSharePermission inkluderar rättigheter som sedan appliceras när filerna laddats upp. OBS fungerar bara om du har Azure AD koppling mot ditt on-prem AD.

 

5. Konvertera sedan paketet så det stöds av SPO för att utföra jobbet

ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -SourceFilesPath \\SMBUTDELNING\spmigration -SourcePackagePath C:\SPO_Package -OutputPackagePath C:\SPO_Package\targetedPackage -TargetWebUrl https://foretagetab.sharepoint.com -TargetDocumentLibraryPath “Shared Documents” -TargetDocumentLibrarySubFolderPath migrering

 

6.  Ladda upp paketet/filerna till Azure Storage

$azurelocations = Set-SPOMigrationPackageAzureSource -SourceFilesPath \\SMBUTDELNING\spmigration -SourcePackagePath C:\SPO_Package -AccountName ab39024823032c -AccountKey “posajfposajaosijfaOSIJASDOIJSAODIJaoiJDOIASJD90384320948+432” -PackageContainerName package1

Noteringar: 
-AccountName är kontonamnet i Azure Storage tjänsten. Detta får man ut genom att ta det som jag har fetmarkerat i den adressen som du tidigare plockade ut från när du tryckte på ”Visa URL för Sharepoint-/OneDrive för företag-dokument” i steg 1: https://ab39024823032c.blob.core.windows.net
-AccountKey är nyckeln som du plockade när du tryckte på ”Visa nyckel” i steg 1

 

7. Tanka hem Azure Storage Explorer från denna sidan: https://azurestorageexplorer.codeplex.com/
Logga in med dina uppgifter från steg 6. (Användarnamn: ab39024823032c  Lösenord: ”posajfposajaosijfaOSIJASDOIJSAODIJaoiJDOIASJD90384320948+432”
Där kan du kolla när och om filerna laddas upp, samt få ut SPFilecontainer som behövs i nästa steg.

spfilecontainer

 

8. Efter du har laddat upp filerna i Azure Storage så måste du ladda in dem i Sharepoint.
Till detta behövs en SPO mapping file.
Den ska se ut såhär (kommaseparerad):
SPfilecontainer är mappnamnet i Azure Storage Explorer dit filerna laddats upp.
SPManifestContainger är PackageContainerName i $azurelocations kommandot

Workload

FilePath

Name

Mailbox

IsArchive

TargetRootFolder

SPFileContainer

SPManifestContainer

SPSiteUrl

Sharepoint

76e63543543

315454d-b354354e57-454654d-95646542-514654654-file

Package1

https://foretagetab.sharepoint.com

För att ladda in dem i Sharepoint: logga in i Office 365 portalen gå till Admin klicka på IMPORT.
Klicka på plustecknet > ladda upp filer via nätverket
Se till så att du har bockat för ”Jag har laddat upp filerna” och ”Jag har åtkomst till mappningsfilen”.
Klicka på Nästa, namnge jobbet med valfritt namn, klicka på Nästa, ladda upp din SPO mapping file genom att klicka på plustecknet.
Klicka sedan på slutför och luta dig tillbaka och se på när filerna laddas in i Sharepointen.

Man kan även använda SPFileZIlla för att ladda upp filer till SharePoint.
Du hittar det programmet här: https://spfilezilla.codeplex.com/

Källor:
http://www.learningsharepoint.com/2015/09/22/step-by-step-migrate-files-to-sharepoint-online-office-365-import-service/

http://blogs.technet.com/b/nishants/archive/2015/07/19/using-windows-powershell-cmdlets-for-sharepoint-online-o365-spo-migration.aspx

http://www.learningsharepoint.com/2015/09/22/new-spomigrationpackage-error-while-fatal-exception-found-the-server-could-not-be-contacted-the-ldap-server-is-unavailable/