Nationella inställningar

Sätta lite bra kalenderinställningar på alla användare i O365:
Get-Mailbox | Set-MailboxCalendarConfiguration -WorkingHoursTimeZone ”W. Europe Standard Time” -WeekStartDay ”Monday” -ShowWeekNumbers $True

Sätta felstavningskontrollen till Svenska på O365:
Get-Mailbox | Set-MailboxSpellingConfiguration -DictionaryLanguage ”Swedish”

För att ändra tidszonen, språk, datumformat och standarmapparnas till svenska standarder via powershell för maillådan ”info” skriver man följande i powershell:
Set-MailboxRegionalConfiguration -Identity info -TimeZone ”W. Europe Standard Time” -Language sv-SE -LocalizeDefaultFolderName:$true -DateFormat ”yyyy-MM-dd” -TimeFormat ”HH:mm”

Se även bloggpost: https://office365.stormats.se/?p=185

Sätta standardspråket till Svenska på O365:
Get-MsolUser -UserPrincipalName användare@domän.se | Set-MsolUser -PreferredLanguage sv-SE